Aydınlatma Metinleri

Sağlık Meslek Mensupları İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Değerli sağlık meslek mensubu,

Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok Apt. No: 1/27 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim durumdaki Veri Sorumlusu Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi (“Acino”) tanıtım, bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantılarının düzenlenmesi ve desteklenmesi kapsamında sizlerle iletişimde bulunmaktadır ve bu süreçler kapsamında elde edilen kişisel verilerinizi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Acino tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Acino, kişisel verilerinizi ürün tanıtım temsilcilerimizin düzenlediği ziyaretler sırasında veya bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantılarının organizasyonu sırasında doğrudan sizlerden otomatik olmayan yollarla yahut iletişimin yürütüldüğü kanala göre değişiklik arz etmek üzere otomatik olmayan yollarla elde etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Acino tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır:

Kimlik verileriniz (Ad Soyad, TCKN, Doğum Tarihi, İmza): Tarafınıza yapılacak ziyaretlerin planlanması ve organizasyonu, açık rızanızın bulunması halinde tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, Acino tarafından ya da üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kongre/sempozyum gibi etkinliklere katılımınız için Acino’nun size sponsor olması durumunda bilimsel/eğitsel amaçlı bu etkinlikler kapsamındaki organizasyon işlemlerini kolaylaştırmak ve bu kapsamda yapılan işlemlerinin kayıt altına alınması, ilgili mevzuat uyarınca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara (Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, organizasyon ve etkinliklere ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Acino ürünlerine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve karşılanması,

İletişim verileriniz (Telefon Numarası, E-posta Adresi): Tarafınıza yapılacak ziyaretlerin planlanması ve organizasyonu, açık rızanızın bulunması halinde tarafınızla tanıtım faaliyetlerinin (uzaktan tanıtım dahil) yürütülmesi, Acino tarafından ya da üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kongre/sempozyum gibi etkinliklere katılımınız için ve endikasyon ve bilimsel içerik taleplerinin cevaplanması/yürütülmesi eğitim danışmanlık, konuşmacı olarak tarafınıza ulaşma amaçlarıyla Acino’nun size sponsor olması durumunda bilimsel/eğitsel amaçlı bu etkinlikler kapsamındaki organizasyon işlemlerini kolaylaştırmak ve bu kapsamda yapılan işlemleri kayıt altına alınması, ilgili mevzuat uyarınca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara (Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, organizasyon ve etkinliklere ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Acino ürünlerine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve karşılanması,

Özlük verileriniz (İş Yeri, Uzmanlık Alanı, Sicil Numarası): Tarafınıza yapılacak ziyaretlerin planlanması ve organizasyonu, açık rızanızın bulunması halinde tanıtım faaliyetlerinin (uzaktan tanıtım dahil) yürütülmesi, Acino tarafından ya da üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kongre/sempozyum gibi etkinliklere katılımınız için Acino’nun size sponsor olması durumunda bilimsel/eğitsel amaçlı bu etkinlikler kapsamındaki organizasyon işlemlerini kolaylaştırmak ve bu kapsamda yapılan işlemleri kayıt altına alınması, ilgili mevzuat uyarınca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara (Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, organizasyon ve etkinliklere ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Acino’nun kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır:

 1. İşlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi (örneğin; yetkili idari birimlere yapılacak bildirimler ile etkinliklere katılımınıza ilişkin olarak işlenecek ve arşivlenecek kişisel verileriniz bu hukuki sebebe dayalı olarak işlenmektedir),
 2. Acino’nun veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması (örneğin; sponsorluk faaliyetleri kapsamında ilgili ödemelerin yapılması kapsamında işlenecek kişisel verileriniz bu hukuki sebeb dayalı olarak işlenmektedir),
 3. İşlemenin, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla gerekli olması (örneğin; tarafınızla imzalanan konuşmacılık ve danışmanlık vb.sözleşmelerde kişisel verileriniz bu hukuki sebebe dayalı olarak işlenmektedir),
 4. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Acino’nun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması (örneğin; bilimsel toplantılara tarafınızı davet etmek ve katılımınızı takip etmek üzere işlenecek olan kişisel verileriniz bu hukuki sebebe dayalı olarak işlenmektedir), ve
 5. Açık rıza (yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve tarafınıza yapılacak ziyaretlerin planlanması ve organizasyonu, organizasyon/etkinlik yönetimi ve sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, uzaktan tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesi ve kişisel verilerin yurtdışına aktarımı için açık rıza alınmaktadır.) Açık rızanızı her zaman aşağıda anılmış e-posta adresinden yahut Acino’nun açık adresinden bize yazılı olarak ulaşarak geri alabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, sağlık meslek mensupları ile onların bağlı/üyesi oldukları sağlık kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile ilaç sektörü arasında işbirliğine konu olabilecek tüm klinik ve bilimsel çalışma destekleri, bilimsel ve eğitsel program destekleri, konuşmacı ve danışmanlık ücretleri dahil tüm değer aktarımları ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Acino tarafından Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na aktarılmaktadır. Kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak ilgili kamu idaresine aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır.

Adınız soyadınız ve telefon numaranız sponsorluk sağlanan/organize edilen etkinlik, kongre, toplantı ve sair organizasyon kapsamında kayıt, konaklama ve ulaşımın organize edilmesi amacıyla hizmet alınan seyahat acentelerine aktarılmaktadır.

Yurt Dışına Aktarım

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı için açık rıza vermeniz halinde, Acino grup şirket politikaları uyum, iç denetim ve iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İsviçre, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai)’nde bulunan Acino grup şirketlerine şirketimiz iş faaliyetlerinin denetlenmesi, yürütülmesi ve teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla saklama, sistem ve alt yapı hizmetleri için hizmet alınan bilgi teknolojileri hizmetleri temin edilen hizmet sağlayıcılarının yurt dışında (Almanya, İngiltere, İtalya, İsveç ve İrlanda) bulunan sunucularında saklanacak ve söz konusu hizmet sağlayıcılarına aktarılacaktır.

Açık rızanızı her zaman aşağıda anılmış e-posta adresinden yahut Acino’nun açık adresinden bize yazılı olarak ulaşarak geri alabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İşbu aydınlatma metnine ilişkin sorularınızı ve yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili mevzuata göre dataprotection@acino.swiss adresine iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Saygılarımızla,
Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi

Farmakovijilans Faaliyetleri Kapsamında Edinilen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince Veri Sorumlusu Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi (“Acino”) olarak KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesi uyarınca farmakovijilansla ilgili faaliyetlerimize yönelik kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi ile ilgili hususlarda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İlaç şirketlerinin ilaç kullanımı sırasında ortaya çıkabilen advers reaksiyonların (yan etkilerin) ve ilaçlara bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmesi zorunludur. Farmakovijilans adı verilen bu faaliyetler sonucu ilaç güvenliliğinin izlenmesi ve gerektiğinde ulusal ya da uluslararası düzeyde birtakım tedbirlerin alınarak halk sağlığının korunması mümkün hale gelir. Advers ilaç reaksiyonları ve diğer farmakovijilans faaliyetleri ile ilgili olarak şirketimize ulaşan tüm kişisel veriler, sadece farmakovijilans faaliyetleri için kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz; KVKK, ilgili yönetmelikler ile uyumlu olacak şekilde toplanmakta ve işlenmektedir. Farmakovijilans faaliyetleri sırasında raportörün adını, iletişim bilgilerini ve raportörün sağlık mesleği mensubu olması halinde mesleğini/bağlı olduğu kuruluş bilgilerini toplamaktayız. Farmakovijilans amacıyla advers olayların işlenmesi sırasında gerek duyarsak advers olayı deneyimleyen kişinin tıbbi öyküsü ve sağlığı ile ilişkili ilave kişisel veri toplamamız da gerekebilir.

2 .Kişisel Verilerin Aktarılacağı Taraflar ve Aktarım Amacı

Vereceğiniz bilgiler ilaç güvenliliğinin izlenmesine yönelik mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacak ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile paylaşılabilecektir. Bu verileriniz İlaç İzleme ve İşbirliği Programı kapsamında Dünya Sağlık Örgütü’nün veri tabanına da anonim hale getirilerek girilebilmektedir.

Şirketimiz; bize sağladığınız bilgiyi gerektiğinde global farmakovijilans veri tabanında işlenmesi ve farmakovijilans mevzuatı gerekliliklerinin yerine getirilmesi için ana grup şirketimiz, bağlı kuruluşlarımız, iş ortaklarımız ve servis sağlayıcılarımız (tedarikçi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle) ile paylaşabilir. Verilerinizin yurt dışına aktarımı gereken hallerde bu verilerin tarafınızla ilişki kurulabilecek, kimliğinizi tanımlayabilir halde olmamasına, verilerin anonimleştirme uygulamalarına tabi tutulmasına özen göstereceğiz.

Şirketimizin bazı farmakovijilans verilerini veri koruma düzeyleri farklılık gösteren ülkeler de dâhil olmak üzere Avrupa’daki ve dünyadaki diğer sağlık otoritelerine de bildirmesi gerekmektedir. Ancak bu raporlar olay hakkında ayrıntılı bilgi içermekle birlikte kişisel veriyi kısıtlı miktarda içermektedir:

 • Hastalar: Yaş veya doğum tarihi/yılı, cinsiyeti, hasta adının baş harflerini de içeren bilgi (Hasta adı açık olarak bildirilmemektedir).
 • Raportör: Kurumun raporlayan kişiyi takip etmesi için sağlanan isim, meslek, ad ve soy adının ilk harfleri, adres, e-posta, telefon numarası gibi bilgiler.

3.Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, kağıt ortamda veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Farmakovijilansa ilişkin verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamu sağlığının korunması ile koruyucu hekimlik amaçlarıyla ve bu maddeye dayanılarak işlenmekte; bunun dışındaki kişisel verileriniz ise 6698 sayılı Kanun’un 5’nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

4. Saklama

Farmakovijilans ile ilgili bilginin (advers olay raporları) halk sağlığı açısından önem arz etmesi sebebiyle ilacın pazarlandığı son ülkede piyasadan çekilmesinden sonra minimum 10 yıl daha raporların saklanması gerekmektedir.

5.Veri Sahiplerinin Hakları

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Ancak, farmakovijilans mevzuatı yükümlülükleri gereğince şirketimiz farmakovijilans için işlem görmüş veriyi silemeyebilir ya da işlenmesini kısıtlamayabilir.

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi dataprotection@acino.swiss e-posta adresine yahut şirketimizin açık adresi olan Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok Apt. No: 1/27 Sarıyer/İstanbul adresine yazılı olarak iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Veri Sorumlusu Şirketin Adı: Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi
Adresi: Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok Apt. No: 1/27 Sarıyer/İstanbul
E-posta: dataprotection@acino.swiss
Telefon Numarası: (0212) 335 25 34

Tibbi Bilgi Talebinde Bulunan Sağlık Meslek Mensupları İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Değerli sağlık mesleği mensubu,

Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok Apt. No: 1/27 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi (“Acino”) tanıtım, medikal bilgi taleplerinizin cevaplanması, bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantılarının düzenlenmesi ve desteklenmesi kapsamında sizlerle iletişimde bulunmaktadır ve bu süreçler kapsamında elde edilen kişisel verilerinizi başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. Acino tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Acino, kişisel verilerinizi Acino’dan bir medikal bilgi talep etmeniz ile kullandığınız iletişim kanalına göre değişiklik arz etmek üzere kısmen veya tamamen otomatik yollarla elde edebileceği gibi, ürün tanıtım temsilcilerimizin düzenlediği ziyaretler sırasında veya bilimsel toplantılar ve ürün tanıtım toplantılarının organizasyonu sırasında doğrudan sizlerden otomatik olmayan yollarla talep ve elde etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Acino tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır:

Kimlik verileriniz (Ad Soyad, TCKN, Doğum Tarihi, İmza): Tarafınızdan talep edilebilecek medikal bilgi taleplerinin cevaplandırılması ve gerekirse tarafınıza yapılacak ziyaretlerin planlanması ve organizasyonu, açık rızanızın bulunması halinde tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, Acino tarafından ya da üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kongre/sempozyum gibi etkinliklere katılımınız için Acino’nun size sponsor olması durumunda bilimsel/eğitsel amaçlı bu etkinlikler kapsamındaki organizasyon işlemlerini kolaylaştırmak ve bu kapsamda yapılan işlemlerinin kayıt altına alınması, ilgili mevzuat uyarınca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara (Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, organizasyon ve etkinliklere ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

İletişim verileriniz (Telefon Numarası, E-posta Adresi): Tarafınızdan talep edilebilecek medikal bilgi taleplerinin cevaplandırılması Tarafınıza yapılacak ziyaretlerin planlanması ve organizasyonu, açık rızanızın bulunması halinde tanıtım faaliyetlerinin (uzaktan tanıtım dahil) yürütülmesi, Acino tarafından ya da üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kongre/sempozyum gibi etkinliklere katılımınız için Acino’nun size sponsor olması durumunda bilimsel/eğitsel amaçlı bu etkinlikler kapsamındaki organizasyon işlemlerini kolaylaştırmak ve bu kapsamda yapılan işlemleri kayıt altına alınması, ilgili mevzuat uyarınca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara (Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, organizasyon ve etkinliklere ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Özlük verileriniz (İş Yeri, Uzmanlık Alanı, Sicil Numarası): Tarafınızdan talep edilebilecek medikal bilgi taleplerinin cevaplandırılması, tarafınıza yapılacak ziyaretlerin planlanması ve organizasyonu, açık rızanızın bulunması halinde tanıtım faaliyetlerinin (uzaktan tanıtım dahil) yürütülmesi, Acino tarafından ya da üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kongre/sempozyum gibi etkinliklere katılımınız için Acino’nun size sponsor olması durumunda bilimsel/eğitsel amaçlı bu etkinlikler kapsamındaki organizasyon işlemlerini kolaylaştırmak ve bu kapsamda yapılan işlemleri kayıt altına alınması, ilgili mevzuat uyarınca yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara (Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, organizasyon ve etkinliklere ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Acino’nun kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır:

 1. İşlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi (yetkili idari birimlere yapılacak bildirimler ile etkinliklere katılımınıza ilişkin olarak işlenecek ve arşivlenecek kişisel verileriniz bu hukuki sebebe dayalı olarak işlenmektedir),
 2. Acino’nun veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması (sponsorluk faaliyetleri kapsamında ilgili ödemelerin yapılması kapsamında işlenecek kişisel verileriniz bu hukuki sebeb dayalı olarak işlenmektedir),
 3. İşlemenin, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla gerekli olması (tarafınızla imzalanan konuşmacılık ve danışmanlık hallerinde kişisel verileriniz bu hukuki sebebe dayalı olarak işlenmektedir),
 4. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Acino’nun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması, ve
 5. Açık rıza (yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve tarafınıza yapılacak ziyaretlerin planlanması ve organizasyonu, organizasyon/etkinlik yönetimi ve sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, uzaktan tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesi ve kişisel verilerin yurtdışına aktarımı için açık rıza alınmaktadır.) Açık rızanızı her zaman aşağıda anılmış e-posta adresinden yahut Acino’nun açık adresinden bize yazılı olarak ulaşarak geri alabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, sağlık meslek mensupları ile onların bağlı/üyesi oldukları sağlık kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile ilaç sektörü arasında işbirliğine konu olabilecek tüm klinik ve bilimsel çalışma destekleri, bilimsel ve eğitsel program destekleri, konuşmacı ve danışmanlık ücretleri dahil tüm değer aktarımları ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Acino tarafından Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na aktarılmaktadır. Kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak ilgili kamu idaresine aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır.

Adınız soyadınız ve telefon numaranız sponsorluk sağlanan/organize edilen etkinlik, kongre, toplantı ve sair organizasyon kapsamında kayıt, konaklama ve ulaşımın organize edilmesi amacıyla hizmet alınan seyahat acentelerine aktarılmaktadır.

Yurt Dışına Aktarım

Tarafınızdan talep edilebilecek medikal bilgi taleplerinin cevaplandırılması talep etmeniz halinde, talep ettiğiniz bilginin sağlanabilmesi için ve Acino grup şirket politikaları uyum, iç denetim ve iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İsviçre, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai)’nde bulunan Acino grup şirketlerine şirketimiz iş faaliyetlerinin denetlenmesi, yürütülmesi ve teknik ihtiyaçların ve operasyonel gerekliliklerin karşılanması amacıyla saklama, sistem ve alt yapı hizmetleri için hizmet alınan bilgi teknolojileri hizmetleri temin edilen hizmet sağlayıcılarının yurt dışında (Almanya, İngiltere, İtalya, İsveç ve İrlanda) bulunan sunucularında saklanacak ve söz konusu hizmet sağlayıcılarına aktarılacaktır.

Açık rızanızı her zaman aşağıda anılmış e-posta adresinden yahut Acino’nun açık adresinden bize yazılı olarak ulaşarak geri alabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İşbu aydınlatma metnine ilişkin sorularınızı ve yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili mevzuata göre dataprotection@acino.swiss adresine iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Saygılarımızla,
Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi

Tibbi Bilgi Talebinde Bulunan (Sağlık Meslek Mensupları Dışındakı) Kişiler İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Veri Sorumlusunun Kimliği
Unvan: Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi
Adres: Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok Apt. No: 1/27 Sarıyer/İstanbul
E-posta adresi: dataprotection@acino.swiss
Telefon numarası: (0212) 335 25 34

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Ürünlerimize ilişkin medikal bilgi talep etmek üzere bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz tarafımızca taleplerinizin yanıtlanması, yeterli ve güncel bilgilerin tarafınıza sağlanması amacıyla işlenmektedir.

İşlenecek Kişisel Verileriniz

Medikal bilgi taleplerinin karşılanması için tarafımızca işlenen kişisel veriler; isim, soy isim, sağlık mesleği mensubu olmanız halinde mesleğinize ve çalıştığınız kuruma ilişkin bilgi, cep telefonu ve e-posta adresi bilginiz, ürünün kullanıcısı bulunmanız halinde ürünün kullanımının sağlığınız üzerinde etkileri gibi sağlık bilgileriniz ve medikal bilgi talebiniz esnasında paylaştığınız bilgilerdir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz medikal bilgi talebinde bulunmak üzere tarafımızla paylaşmanızla; iletişim kuracağınız kanala göre değişiklik arz etmek üzere, kısmen veya tamamen otomatik yollarla toplanacak ve işlenecektir.

Ürünlerin kullanımının sağlığınız üzerinde etkileri gibi sağlık bilgilerinizi paylaşmanız halinde söz konusu verileriniz açık rızanızın bulunması halinde işlenecektir. Bu konuda verilmiş açık rızanızı her zaman yukarıda anılmış adreslerden yazılı olarak bize başvurarak geri alabilirsiniz.

Bunun dışında kalan kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesinin hukuki sebebi; ürünlerimize ilişkin talep süreçlerinin yürütülmesi hususundaki meşru menfaatlerimizin ve zaman zaman ilgili idari mercilere bildirilmesi hususunda hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Medikal bilgi talebinde bulunmak üzere tarafımızla paylaşacağınız kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek için kullandığımız veri depolama sistemlerinin ve bilgi taleplerinizin yanıtlanması için incelemesine başvurulabilecek yetkili grup şirketleri ve iştiraklerimizin yurt dışında bulunması nedeniyle söz konusu amacın yerine getirilmesini sağlamak üzere yurt dışına aktarılabilecektir. Yurt dışına aktarım, açık rızanızın bulunması halinde gerçekleşecektir. Bu konuda verilmiş açık rızanızı her zaman yukarıda anılmış adreslerden yazılı olarak bize başvurarak geri alabilirsiniz. Bunun yanı sıra söz konusu bildirimin yetkili idari makamlarla paylaşılmasının zorunlu olduğu hallerde verilerinizi kamu kurum ve kuruluşlarına da aktaracağız.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinden kaynaklı, aşağıda anılmış, haklarınızdan faydalanmak için bize her zaman yukarıda detayları verilen adreslerden yazılı talebinizi ileterek başvurabilirsiniz.

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya silinmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Saygılarımızla,
Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi

Çalışan Adayları İçin Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli Çalışan Adayımız,

Şirketimizde çalışmak için gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. İş başvurunuz kapsamında sunduğunuz kişisel verilerin Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok Apt. No: 1/27 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim veri sorumlusu Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi tarafından işlenme süreçleri hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. İş başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır. Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz kişisel verileriniz, Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi (“Acino”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Acino özgeçmişinizde bulunan kişisel verilerinizi, ilettiğiniz e-mail aracılığıyla otomatik yollarla veya mülakat sırasında doğrudan sizlerden veya yetkilendirdiğiniz üçüncü kişilerden otomatik olmayan yollarla ya da online başvuru platformlarından veya üçüncü kişi işe alım uzmanlarından söz konusu taraflarla yürütttüğünüz iletişim kanallarına göre değişiklik arz etmek üzere kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla elde etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Acino tarafından işlenen kişisel verileriniz ve kişisel verilerinizin işleme amaçları şunlardır:

 • Kimlik verileriniz (Ad soyad, Doğum tarihi, Medeni durum); çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, işe yatkınlık ve uygunluğunuzun değerlendirilmesi, iş görüşmelerinin düzenlenmesi, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi,
 • İletişim verileriniz (Adres, Telefon numarası, E-posta adresi); çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iş görüşmelerinin düzenlenmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mesleki deneyim (Daha önceden çalışılan iş yeri ve pozisyon, Sertifikalar, Diploma bilgisi); çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, işe yatkınlık ve uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • Özlük verileriniz (Özgeçmişinizde yer verdiğiniz bilgiler); çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, işe yatkınlık ve uygunluğunuzun değerlendirilmesi.

Özgeçmişinizde referansınız olan gerçek kişiye ait kimlik (ad soyad) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) verisi olması veya talep üzerine bu verileri sağlamanız halinde, referans olan üçüncü kişilerin kişisel verileri iş başvurunuzun yürütülmesi, işe yatkınlık ve uygunluğunuzun değerlendirilmesi amaçlarıyla ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle Acino tarafından işlenecektir. Acino’ya sağladığınız bu verileri hukuka uygun bir şekilde elde ettiğinizi ve Acino’ya aktardığınızı, KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca söz konusu kişileri bilgilendirdiğinizi, gerektiği takdirde rızalarını aldığınızı kabul etmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Acino, kişisel verilerinizi iş sözleşmesinin kurulması için işlemenin gerekli olması (iş başvurunuz kapsamında sağladığınız iletişim bilgilerinizin ve kimlik verilerinizin işlenmesi aramızdaki sözleşmenin kurulması yönündeki görüşmelerimiz için gereklidir) ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, işlemenin Acino’nun meşru menfaatleri için gerekli olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir (özlük verileriniz ile diğer kişisel verileriniz, işe uygunluğunuzun değerlendirilmesi yönündeki meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenir).

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması halinde bu hukuki sebebe dayalı olarak yurt dışına aktarılacaktır. Açık rızanızı her zaman aşağıda yer alan e-posta adresinden yahut yukarıda yer alan fiziki adresimizden, talebinizi bize yazılı olarak ileterek geri alabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yurt dışındaki Acino topluluk şirketlerine raporlama yapan bir pozisyona başvurmanız veya başvurduğunuz pozisyonun yöneticisinin yurt dışında görev yapması halinde, başvuru sürecinizin son aşamasında, kişisel verileriniz ve referans verileriniz, Acino topluluk şirketleri politikalarına uyum, iş başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve işe yatkınlık ve uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nde (Dubai) bulunan Acino topluluk şirketine ve söz konusu faaliyetlerimiz kapsamında alınacak verilerin veri depolama sistemlerinin yurt dışında bulunması nedeniyle yurt dışına aktarılacaktır. Yurt dışına aktarım, bu yönde açık rızanızın bulunması halinde gerçekleşecektir. Açık rızanızı her zaman aşağıda yer alan e-posta adresinden yahut yukarıda yer alan fiziki adresimizden, talebinizi bize yazılı olarak ileterek geri alabilirsiniz

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İşbu aydınlatma metnine ilişkin sorularınızı ve yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili mevzuata göre dataprotection@acino.swiss adresine iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

İş başvurunuzda ilettiğiniz kişisel veriler işleme amaçlarının sona ermesi ve saklama süresinin tamamlanmasının ardından silinecektir. Bu sebeple, daha sonra açılabilecek yeni pozisyonlar için başvurunuzu yenilemeniz önem taşımaktadır.

Saygılarımızla,
Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi

Çalışan Aday Referansı İçin Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Bilgileri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok Apt. No: 1/27 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi (“Acino”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Acino kimlik (ad ve soyad) ve iletişim (telefon numarası e-posta adresi) bilgilerinden oluşan kişisel verilerinizi çalışan adayımız aracılığıyla otomatik olmayan yollarla yahut çalışan adayının tercih ettiği iletişim kanalı üzerinden otomatik olmayan yollarla elde etmiştir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının ve İşlenmesinin Hukuki Sebebi ve İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz Acino tarafından çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve çalışan adaylarının işe yatkınlık ve uygunluğunun değerlendirilmesi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Acino’nun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz referans olduğunuz çalışan adayın başvurduğu pozisyonun yurt dışına raporlama yapan bir pozisyon olması halinde veya yöneticisinin yurtdışındaki bir ofiste bulunması halinde yurt dışındaki Acino topluluk şirketi ile paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerinize Dönük Haklarınız

Tarafınıza ait kişisel verilerin (i) İşlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,(vii) düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Konuya ilişkin sorularınızı ve yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili mevzuata göre dataprotection@acino.swiss adresine yahut yukarıda anılmış fiziki adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Saygılarımızla,
Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services